متیونین آمینو اسید حیاتی در طیور

متیونین آمینو اسید حیاتی در طیور

از جنبه هاي مهم پروتئين و متيونين روابط متقابلي است که توانايي آن ها را به عنوان عوامل چربي سوز مشخص مي کند. متيونين در سنتز پروتئين هاي بدن و در تشکيل بسياري از قسمت هاي بدن از جمله عضلات، اندام ها، و پر و بال نقش دارد.

 متيونين پيش ماده هموسيستئين بوده که به عنوان يک اسيد آمينه گوگرد دار مهم در متيلاسيون و مسير انتقال گوگرد مطرح است. همچنین متیونین، اسيد آمينه آغازکننده در سنتز پروتئين ها در يوکاريوت ها، و به شکل (اِن فرمیل متيونين) در پروکاريوت ها می باشد

متيونين در جیره غذايي نقش مهمی در متابوليسم روده دارد و به احتمال زياد این نقش خود را با دخالت در تولید سيستئين ایفا می نماید. همچنین سیستئین در عملکرد آنتي اکسيداني سلولهای اپيتليال روده به عنوان يک پيش ماده براي سنتز مولکول گلوتاتيون مطرح می باشد. علاوه بر اين، سيستئين و گلوتاتيون می توانند در تنظيم تقسيمات هسته اي سلول هاي اپيتليال روده نقش داشته باشند.
متيونين نه تنها باعث بهبود عملکرد می شود، بلکه باعث افزايش توليد گوشت نیز می گردد. علاوه بر اين، متيونين موجب حفاظت کبد در برابر انواع مختلف آسيب های کبدي دخیل می باشد، به عنوان مثال، متیونین نقش مهمی در جلوگيري از تجمع چربي در کبد دارد. همچنين مشخص شده است که متيونين در عملکرد سیستم ايمني پرندگان نیز مشارکت دارد. متيونين در افزایش توليد آنتي بادي و پاسخ هاي ايمني با واسطه لنفوسیت های نوع (تی) در جوجه هاي گوشتي موثر است. شواهد نشان می دهد که سطح اسيدهاي آمينه ضروري به ویژه متیونین برای دستیابی به پاسخ های مطلوب ایمنی بیش از احتیاجی است که توسط کمیته های تحقیقات (اِن آر سی) برای عملکرد بهینه رشد ارائه شده است

دانلود نسخه کامل مقاله: متیونین اسید آمینه حیاتی در طیور